Księga Rodzaju w pigule – streszczenie Willmingtona

Księga Genesis w skrócie:

Księga ta stanowi zapis stworzenia, upadku człowieka, powszechnego potopu i historii Wieży Babel. Uwzględnia również ogólny zarys życia czterech, bardzo ważnych postaci, a mianowicie: (1) Abrahama, (2) jego syna Izaaka, (3) jednego z synów Izaaka, czyli Jakuba oraz (4) jednego z dwunastu synów Jakuba, czyli Józefa.

Sedno wprowadzenia:

DOPRAWDY NIESAMOWITE! KIEDY, KTO, JAK I CO WYTŁUMACZONE W SIEDMIU KRÓTKICH SŁOWACH!

 • Na początku – kiedy
 • Bóg – kto
 • stworzył – jak
 • niebo i ziemię – co
Fakty odnoszące się do autora Księgi Genesis:
 1. Kto? 🠖 Mojżesz. Był młodszym bratem Aarona i Miriam (II Ks. Mojżeszowa 6:20/IV Ks. Mojżeszowa 26:59), który wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej (II Ks. Mojżeszowa 5-14) i dał im Boże Prawo na górze Synaj (II Ks. Mojżeszowa 20)
 2. Co? 🠖 Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa.
 3. Kiedy i gdzie? 🠖 1405 r. przed Chrystusem, od wschodniego brzegu rzeki Jordan w Moabie.
 4. Dlaczego? 🠖 By zapisać pochodzenie świata i narodu izraelskiego.
 5. Dla kogo? 🠖 W szczególności dla Izraela, ale też dla ogółu wierzących.
Najważniejsze wydarzenia:
 1. Stworzenie człowieka
 2. Ustanowienie małżeństwa
 3. Upadek człowieka
 4. Narodziny Kaina i Abla
 5. Odwołanie Enocha
 6. Powszechny potop
 7. Wieża Babel
 8. Powołanie Abrahama
 9. Nadanie Przymierza Abrahamowego
 10. Ustanowienie obrzezania
 11. Ofiarowanie Izaaka
 12. Małżeństwo Izaaka i Rebeki
 13. Narodziny Jakuba i Ezawa
 14. Małżeństwo Jakuba z Leą i Rachelą
 15. Wyniesienie Józefa w w Egipcie
 16. Przeniesienie się Jakuba i jego rodziny z Kanaanu do Egiptu
Kluczowe postacie:
 1. Adam 🠖 pierwszy człowiek, z którego została stworzona kobieta
 2. Ewa 🠖 pierwsza kobieta i żona Adama
 3. Kain 🠖 pierwszy syn Adama i Ewy, pierwszy narodzony człowiek
 4. Abel 🠖 pochodzący od Boga drugi syn Adama i Ewy, zamordowany przez brata, Kaina
 5. Metuszelach 🠖 najstarszy człowiek na świecie, który zmarł osiągnąwszy 969 lat
 6. Henoch 🠖 ojciec Metuszelacha, który nie umarł, pochwycony przez Boga z Ziemi
 7. Noe 🠖 człowiek wybrany przez Boga do zbudowania Arki i ocalenia garstki ludzi (jego rodziny) przed powszechnym potopem
 8. Sem, Cham i Jafet 🠖 trzej synowie Noego, od których pochodzi ludzkość ziemi
 9. Kanaan 🠖 nikczemny wnuk (przez Chama), winny nieujawnionego grzechu przeciwko dziadkowi, który to grzech doprowadził do przekleństwa
 10. Abraham 🠖 Ojciec Izraela i duchowy ojciec wszystkich wierzących
 11. Sara 🠖 żona Abrahama, matka Izaaka
 12. Lot 🠖 materialistyczny bratanek Abrahama
 13. Hagar 🠖 egipska żona Abrahama, matka Ismaela
 14. Ismael 🠖 syn Hagar i Abrahama, prawdopodobnie ojciec rasy Arabów
 15. Izaak 🠖 obiecany dziedzic Abrahama i jego niepłodnej żony Sary
 16. Rebeka 🠖 krewna Abrahama, żyjąca w Mezopotamii, żona Izaaka
 17. Eliezer 🠖 wierny sługa Abrahama, który udał się do Mezopotamii (w celu poszukiwania żony dla Izaaka), wróciwszy z Rebeką
 18. Laban 🠖 ojciec Racheli i później, wuj Izaaka
 19. Jakub 🠖 drugi syn bliźniak Izaaka i Rebeki
 20. Ezaw 🠖 pierwszy syn bliźniak Izaaka i Rebeki, który sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi i stracił swoje błogosławieństwo
 21. Lea 🠖 pierwsza żona Jakuba, która urodziła sześciu z jego dwunastu synów i jedyną córkę
 22. Dina 🠖 jedyna córka Jakuba
 23. Rachela 🠖 druga, najbardziej ukochana żona Jakuba
 24. Józef 🠖 pierworodny Racheli
 25. żona Potyfara 🠖 nikczemna kobieta, która niesłusznie oskarżyła Józefa o gwałt, co w rezultacie zakończyło się osadzeniem go w więzieniu
 26. faraon 🠖 król egipski, który ustanowił Józefa namiestnikiem ziemi egipskiej, po tym jak wyłożył on faraonowi dwa jego sny
Kluczowe miejsca:
 1. Ogród Eden 🠖 pierwotny dom Adama i Ewy, prawdopodobnie zlokalizowany pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat
 2. Nod 🠖 miejsce, gdzie Kain uciekł po zabiciu swojego brata, Abla
 3. Góry Ararat 🠖 góry w Turcji gdzie osiadła Arka Noego
 4. Synear 🠖 miejsce z którym została zbudowana Wieża Babel, blisko miejsca, gdzie później został zbudowany Babilon
 5. Ur Chaldejskie 🠖 pierwotne miejsce zamieszkania Abrahama, zlokalizowane niedaleko rzeki Eufrat
 6. Betel 🠖 miejsce, gdzie Abraham zbudował pierwszy ołtarz, po dotarciu do Kanaanu
 7. Egipt 🠖 miejsce pobytu Abrahama z powodu klęski głodu w Kanaanie
 8. Sodoma 🠖 niegodziwe miasto zlokalizowane u brzegu Morza Martwego, zniszczone przez Boga
 9. Salem 🠖 pierwsza nazwa Jeruzalemu, gdzie Abraham poznał Melchisedekiem
 10. Góra Moria 🠖 wzniosły teren blisko Jeruzalemu gdzie Abraham złożył w ofierze swojego syna, Izaaka
 11. Jaskinia Machpela 🠖 zlokalizowana na południe od Jeruzalemu, miejsce pochówku Sary, żony Abrahama
 12. Jabbok 🠖 dopływ rzeki Jordan, gdzie Jakub walczył z Bogiem
 13. Betlejem 🠖 miejsce, gdzie Jakub pochował swoją ukochaną żonę Rachelę
 14. Ziemia Goszen 🠖 rejon w Egipcie, w którym osiadł Jakub i jego powiększona rodzina
Unikalne cechy:
 1. Księga Rodzaju obejmuje okres co najmniej 2200 lat. W świetle tego, zwróć uwagę na Boże priorytety. Wykorzystał On 20% Księgi (rozdziały 1-11) do opisania pierwszych 1800 lat. To obejmuje Stworzenie, Upadek, potop i wieżę Babel. 80% Księgi (rozdziały 12-50) opisują 400 lat. Tu czytamy o Abrahamie, Izaaku, Jakubie i Józefie. To oznacza, że około 80% całego okresu czasu obejmuje tylko 11 rozdziałów, podczas gdy 20% czasu opisywane jest w 39 rozdziałach. Najważniejszy cel jest prosty – przedstawienie historii Abrahama jest ważniejsze od historii wszechświata.
 2. To jedyna Księga, w której Bóg odpoczywa (Ks. Rodzaju 2:2-3).
 3. Księga Rodzaju objawia pierwsze proroctwo dotyczące Mesjasza, Jego cierpienia i ostatecznego zwycięstwa (Ks. Rodzaju 3:15).
 4. Pokazuje nam Jego dwa pierwsze imiona: nasienie kobiety (Ks. Rodzaju 3:15) i Shiloh (*Shiloh funkcjonuje w tłumaczeniu Biblii Brzeskiej, Gdańskiej i UBG; tu tłumaczenie World English Bible Ks. Rodzaju 49:10: „The scepter will not depart from Judah, Nor the ruler’s staff from between his feet, Until Shiloh comes. To him will the obedience of the peoples be„).
 5. Wskazuje szczep, z którego On przybędzie (plemię Judy) i, jako pierwsza Księga, wspomina o mieście w którym się narodzi, czyli Betlejem (Ks. Rodzaju 49:10 i 35:19).
 6. Przedstawia pierwszego stworzonego człowieka na Ziemi – Adama – i pierwszego człowieka, który się tu urodził – Kaina.
 7. Przedstawia pierwszego człowieka, który zmarł – Abel – i pierwszego człowieka, który nie zmarł – Henoch.
 8. Chwała Boga w stworzeniu i łaska Boga w zbawieniu (historia Noego) są tak samo dobrze widoczne.
 9. Widzimy najwcześniejszą cywilizację na Ziemi – Kainici – oraz najstarszego człowieka świata – Metuszelacha.
 10. Pierwsze trzy z czterech boskich instytucji są ustanowione w Księdze Rodzaju: (1) małżeństwo, (2) ludzki rząd, (3) Naród Izrael, a czwartą będzie Kościół (przedstawiony w Ewangelii Mateusza).
 11. Pokazuje pierwszy przykład religii (liście figowe; Ks. Rodzaju 3:7) i pierwszy przykład boskiego odkupienia (odzienie ze skór; Ks. Rodzaju 3:21)
 12. To tu miasto jest zrównane z ziemią (Sodoma i Gomora), a chłopiec jest poświęcany na górze (Izaak).
 13. To tu syn (Jakub) oszukuje ojca (Izaaka), a następnie sam jest oszukany przez swoich synów (braci Józefa).
 14. Tu czytamy o pierwszej bezpłodnej matce (Sarze) oraz pierwszej umierającej matce (Racheli).
 15. Jeruzalem (typ niebiański) i Egipt (typ światowy) są po raz pierwszy wspomniane na tym etapie.
 16. Tu po raz pierwszy uczymy się o królu zwanym Melchisedek i o jaskini zwanej Machpela.
 17. Tu poznajemy pierwsze z trzech wielkich biblijnych przymierzy. Jest to Przymierze Abrahamowe opisane w Ks. Rodzaju 12:1-3, związane z ziemią Kanaan i ludem izraelskim. Dwa pozostałe to Przymierze Dawidowe i Nowe Przymierze, opisane na dalszych kartach Biblii.
 18. Tu grzesznicy są utopieni w potopie, a święty (Noe) pijany (*w oryginale użyty czasownik to drown, który oznacza również topić smutki w alkoholu).
 19. Arka osiada na górze, a na równinie wznosi się wieża (Babel). Wieża ta jest początkiem trzech szatańskich prób złączenia religii. Następnie nadejdzie czas na dwie kolejne – jedna zbudowana blisko Babilonu (o czym mowa jest w Księdze Daniela), a druga będzie umieszczona w sanktuarium Świętego Przybytku (o czym można przeczytać w Objawieniu Jana).
 20. Pojawia się tu historia pierwszej rebelii (wieża Babel) i odrodzenia (Betel).
 21. Tu Abraham wspina się na górę, na której umrze kiedyś Baranek Boży. Z tej okazji Izaak zadaje ojcu pytanie, na które odpowiedzi udzieli Jan Chrzciciel około dwudziestu wieków później. Pytanie Izaaka to: „(…) gdzie jest jagnię na całopalenie?” (Ks. Rodzaju 22:7). Odpowiedź Jana: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (Ew. Jana 1:29).
Porównanie z innymi księgami Biblii:
 1. Objawienie Jana
  Księga Rodzaju opisuje pierwszy bunt przeciwko Bogu, Objawienie Jana opisuje ostatnie (20:7-10). Genesis opisuje wejście grzechu i przekleństwa, Objawienie pokazuje wyjście grzechu i zniesienie przekleństwa. Genesis ukazuje początek śmierci, Objawienie ukazuje jej koniec. W I Księdze Mojżeszowej czytamy o stworzeniu obecnej ziemi i nieba, w ostatniej Księdze Biblii czytamy o stworzeniu nowej ziemi i nowego nieba.
 2. List do Rzymian
  W Księdze Rodzaju Abraham jest przywódcą Izraela, w Liście do Rzymian jest patriarchą wszystkich wierzących (Rzym. 4:16).
 3. Ewangelia Jana, I List Jana
  Wszystko „zaczęło się na początku”, lecz wszystkie ich początki są inne; Genesis zaczyna od Stworzenia, Ewangelia Jana i I List Jana zaczynają się przed Stworzeniem, z istniejącym uprzednio Słowem.
 4. List do Galacjan
  Oba fragmenty Biblii pokazują, że zbawienie jest przez wiarę: Ks. Rodzaju 15:6 i Gal. 3:6.
  Oba fragmenty pokazują Bożą wolę zbawienia całej ludzkości: Ks. Rodzaju 12:2-3 i Gal. 3:8.
Tytuły i typy Jezusa:
 1. Nasienie kobiety (3:15)
 2. Baranek Adama i Ewy (3:21)
 3. Baranek Abla (4:4)
 4. Anioł Pański (16:7)
 5. Baranek Abrahama i Izaaka (22:13)
 6. Shiloh (49:10)

Źródło: biblehub.com
Autor oryginału: Dr. H. L. Willmington

OTO PIERWSZY POST NOWEJ SERII! I mam nadzieję, że nie ostatni, ale to zależy głównie od tego, czy w kolejnych tłumaczeniach nie znajdę jakichś podejrzanych zapisków 😉 Co do pewnych fragmentów powyższego streszczenia – muszę przyznać – nie jestem w 100% pewna każdego słowa, każdej litery. Dlaczego mimo tego opublikowałam je na mojej stronie? Po pierwsze, brak przekonania może wynikać z niedostatecznego poznania Słowa Bożego. Po drugie, dopuszczam ewentualność wystąpienia jakichś błędnych informacji, które nawet nie muszą wynikać z tłumaczenia, co bardziej idei autora. Toż to przecież tylko człowiek z krwi i kości, który może się mylić. Mam nadzieję, że trafiłam na rzetelnego biblistę i będę mogła kontynuować te serię, bo chociaż jest dość czasochłonna, to wiem, że może niejednej osobie usłużyć, a właśnie o to mi tu głównie chodzi! 😉

Z Bogiem zostańcie, pa!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: