Księga Kapłańska w pigule – streszczenie Willmingtona

Księga Wyjścia w skrócie:

Księga ta wymienia niezbędne reguły i przepisy, które miały umożliwić grzesznym Izraelitom wspólnotę z ich świętym Bogiem. Opisuje również szczegóły dotyczące obowiązków duchownych, pięć lewickich ofiar oraz siedem corocznych świąt.

Sedno wprowadzenia:

OTO JEST… NIEBIAŃSKI PRZEWODNIK PO ŚWIĘTOŚCI.
Księga Kapłańska jest Bożą instrukcją po świętości. Zauważ pojawienie się następujących słów:
– święty, i jego podstawowe znaczenie, użyte ponad 100 razy
– ofiara, użyte 42 razy
– duchowny, użyte 189 razy
– krew, użyte 86 razy

Ta świętość jest zarówno pionowa jak i pozioma. Stąd:
– pionowa wiadomość z rozdziałów 1-10 to Ja jestem Święty (I am Holy)
– pozioma wiadomość z rozdziałów 11-27 to Bądź Święty (Be Ye Holy)

Jezus mógł mieć na myśli Księgę Kapłańską w rozmowie z Samarytanką [„Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” – Ewangelia Jana 4:24]. Żadna inna księga Biblii nie potwierdza Bożego natchnienia jak Księga Kapłańska. Stanowi ona zapis około 50 razy, gdy Bóg zwracał się bezpośrednio do Mojżesza lub Aarona.

Fakty odnoszące się do autora Księgi Kapłańskiej:
 1. Kto? 🠖 Mojżesz. Był młodszym bratem Aarona i Miriam (II Ks. Mojżeszowa 6:20/IV Ks. Mojżeszowa 26:59), który wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej (II Ks. Mojżeszowa 5-14) i dał im Boże Prawo na górze Synaj (II Ks. Mojżeszowa 20)
 2. Co? 🠖 Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa.
 3. Kiedy i gdzie? 🠖 1405 r. przed Chrystusem, od wschodniego brzegu rzeki Jordan w Moabie.
 4. Dlaczego? 🠖 Cel i funkcje Świętego Przybytku
 5. Dla kogo? 🠖 W szczególności dla Izraela, ale też dla ogółu wierzących.
Najważniejsze wydarzenia:
 1. Pierwsza z pięciu ofiar lewickich
 2. Wyświęcenie duchownych
 3. Śmierć Nadaba i Abihu
 4. Zasady dotyczące oczyszczenia trędowatego
 5. Dzień Pojednania i kozioł na ofiarę
 6. Siedem corocznych świąt
 7. Zasady dotyczące Sabatu
 8. Nagroda za posłuszeństwo, kara za nieposłuszeństwo
Kluczowe postacie:
 1. Mojżesz 🠖 prawodawca Izraela
 2. Aaron 🠖 starszy brat Mojżesza i pierwszy arcykapłan Izraela
 3. Nadab i Abihu 🠖 niegodziwi synowie Aarona, zabici przez Boga
 4. Eleazar i Itamar 🠖 bogobojni synowie Aarona
Kluczowe miejsca:

Baza przy górze Synaj 🠖 Izrael spędził tu 11 miesięcy i 5 dni

Unikalne cechy:
 • W żadnej innej księdze biblijnej, z możliwym wyjątkiem Księgi Objawienia, liczba siedem nie jest bardziej widoczna.
  – Izrael odpoczywał siódmego dnia (23:1-3)
  – Cała ziemia miała pozostać nieobsiana w trakcie siódmego roku (25:4)
  – Rok jubileuszowy miał być świętowany po siedmiu siódemkach (25:8)
  – Wiele świąt izraelskich odbyło się siódmego miesiąca: Trąbki (pierwszego dnia, siódmego miesiąca; 23:24), Dzień Przebłagania (dziesiątego dnia; 23:27), Święto Szałasów (piętnastego dnia; 23:24)
  – Niektóre z tych świąt celebrowano przez siedem dni (23:6;41)
  – Między Świętem Pierwocin, a Pięćdziesiątnicą należało liczyć siedem sabatów
  – Krew była pokropiona siedem razy w Przybytku (4:6;17)
  – Nieczyste osoby były izolowane na siedem dni (12:2; 13:4)
  – Grzech Izraela groził siedmiokrotną karą (26:18)
 • Księga Kapłańska odpowiada na dwa ważne pytania:
  – Jak Izrael mógł zbliżyć się do Boga? 🠖 Składając pięć rodzaj ofiar (1-7)
  – Jak Izrael mógł żyć dla Boga? 🠖 Obchodząc święta (23)
 • Te święta, wspomniane w rozdziałach 23 i 25, miały dwojaką naturę. Pierwsze trzy sławiły Bożą pracę stworzenia, podczas gdy kolejnych sześć mówiło o jego dziele odkupienia. Tak naprawdę sześć ostatnich (rozdział 23) oferują najbardziej panoramiczny podgląd proroctw Nowego Testamentu, jaki można znaleźć w Starym Testamencie. Mówią o o Kalwarii, zmartwychwstaniu, Pięćdziesiątnicy, Drugim Przyjściu, Wielkim Ucisku i chwalebnym tysiącleciu.
 • Wyrażenie Pan powiedział pojawia się ponad 50 razy w Księdze Kapłańskiej – więcej niż w jakiejkolwiek innej księdze Biblii.
Porównanie z innymi księgami Biblii:

Księgę Kapłańską można skontrastować z Księgą Wyjścia. W Księdze Wyjścia czytamy, jak Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu. W Księdze Kapłańskiej widzimy Boską próbę wydostania Egiptu ze swojego ludu! Księga Kapłańska pozostaje w relacji do Wyjścia, tak jak Listy do Ewangelii. W Księdze Wyjścia i Ewangeliach widać ukazanie Baranka Paschalnego! W Księdze Wyjścia czytamy o Bożym podejściu do nas, a w Księdze Kapłańskiej o naszym podejściu do Boga!

W Księdze Wyjścia Chrystus jest Zbawicielem, ale w Księdze Kapłańskiej On jest uświęcicielem. W poprzedniej księdze przemawiał z Synaju, a tutaj ze świątyni. Księga Kapłańska podaje nam drugi z dwóch wielkich symboli grzechu w Starym Testamencie. To trąd (13-14). Drugim jest zakwas, co jest opisane w Księdze Wyjścia 12:15-20. Triumf i tragedia tej księgi są ze sobą ściśle powiązane. Pierwsza była boskim wyświęceniem pierwszego arcykapłana Izraela (8-9), podczas gdy druga była boskim zniszczeniem jego dwóch synów za bluźnierstwo (10).

Tytuły i typy Jezusa:
 1. Ofiara całopalna (1:3-17; 6:8-13) oznacza całkowite oddanie Jezusa Ojcu (Ewangelia Mateusza 26:39-44; List do Filipian 2:5-11; List do Hebrajczyków 10:4-7)
 2. Ofiara z pokarmów (2:1-16; 6:14-18; 7:12, 13) oznacza doskonałe człowieczeństwo Jezusa (Heb. 4:15; 1 List Jana 3:5)
 3. Ofiara pojednania (3:1-17; 7:11-21, 28-34) oznacza pokój jaki Jezus daje wierzącym (List do Rzymian 5:1; List do Kolosan 1:20)
 4. Ofiara przebłagalna za grzechy (4:1-5:13; 6:24-30) oznacza że ​​Jezus stał się dla nas grzechem (2 List do Koryntian 5:21)
 5. Ofiara pokutna (5:14-6:7; 7:1-7) oznacza, że ​​Jezus stał się również naszą ofiarą za grzech (List do Kolosan 2:13).
 6. Namaszczony Arcykapłan (8:7-12) / zobacz List do Hebrajczyków 1:9
 7. Kozły na ofiarę za grzech na Dzień Pojednania (16:5, 7-10)
  – żywy kozioł (zobacz: Hebrajczyków 9:26; Rzymian 8:33, 34; Księga Objawienia 1:18)
  – kozioł ofiarny (zobacz: Hebrajczyków 9:14, 26; Rzymian 3:24-26)
 8. Święto Paschy
 1. Ofiara całopalna (1:3-17; 6:8-13) oznacza całkowite oddanie Jezusa Ojcu (Ewangelia Mateusza 26:39-44; List do Filipian 2:5-11; List do Hebrajczyków 10:4-7)
 2. Ofiara z pokarmów (2:1-16; 6:14-18; 7:12, 13) oznacza doskonałe człowieczeństwo Jezusa (Heb. 4:15; 1 List Jana 3:5)
 3. Ofiara pojednania (3:1-17; 7:11-21, 28-34) oznacza pokój jaki Jezus daje wierzącym (List do Rzymian 5:1; List do Kolosan 1:20)
 4. Ofiara przebłagalna za grzechy (4:1-5:13; 6:24-30) oznacza że ​​Jezus stał się dla nas grzechem (2 List do Koryntian 5:21)
 5. Ofiara pokutna (5:14-6:7; 7:1-7) oznacza, że ​​Jezus stał się również naszą ofiarą za grzech (List do Kolosan 2:13).
 6. Namaszczony Arcykapłan (8:7-12) / zobacz List do Hebrajczyków 1:9
 7. Kozły na ofiarę za grzech na Dzień Pojednania (16:5, 7-10)
  – żywy kozioł (zobacz: Hebrajczyków 9:26; Rzymian 8:33, 34; Księga Objawienia 1:18)
  – kozioł ofiarny (zobacz: Hebrajczyków 9:14, 26; Rzymian 3:24-26)
 8. Święto Paschy
 1. Ofiara całopalna (1:3-17; 6:8-13) oznacza całkowite oddanie Jezusa Ojcu (Ewangelia Mateusza 26:39-44; List do Filipian 2:5-11; List do Hebrajczyków 10:4-7)
 2. Ofiara z pokarmów (2:1-16; 6:14-18; 7:12, 13) oznacza doskonałe człowieczeństwo Jezusa (Heb. 4:15; 1 List Jana 3:5)
 3. Ofiara pojednania (3:1-17; 7:11-21, 28-34) oznacza pokój jaki Jezus daje wierzącym (List do Rzymian 5:1; List do Kolosan 1:20)
 4. Ofiara przebłagalna za grzechy (4:1-5:13; 6:24-30) oznacza że ​​Jezus stał się dla nas grzechem (2 List do Koryntian 5:21)
 5. Ofiara pokutna (5:14-6:7; 7:1-7) oznacza, że ​​Jezus stał się również naszą ofiarą za grzech (List do Kolosan 2:13).
 6. Namaszczony Arcykapłan (8:7-12) / zobacz List do Hebrajczyków 1:9
 7. Kozły na ofiarę za grzech na Dzień Pojednania (16:5, 7-10)
  – żywy kozioł (zobacz: Hebrajczyków 9:26; Rzymian 8:33, 34; Księga Objawienia 1:18)
  – kozioł ofiarny (zobacz: Hebrajczyków 9:14, 26; Rzymian 3:24-26)
 8. Święto Paschy (23:5) / zobacz 1 List do Koryntian 5:7; 1 List Piotra 1:19)
 9. Święto Pierwocin (23:10) / zobacz 1 List do Koryntian 15:23

Źródło: biblehub.com
Autor oryginału: Dr. H. L. Willmington

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: